งานประกันคุณภาพ

1ปก คำนำ สารบัญ
2บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน 1-61
3ข้อมูลทั่วไป
4ภาคผนวก คำสั่ง
5ภาพกิจกรรม
6.การวิเคราะห์เปรียบเทียบมฐ.ประกัน
7.รายงานประจำปี2559
8.ประกาศค่าเป้าหมายมฐ.ของรร.ปิยะบุตร์
9.ประกาศใช้มฐ.ของรรปิยะบุตร์
10.คู่มือ 8 องค์ เล่ม1_แนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในคู่มือ 8 องค์ เล่ม2_การกำหนดมาตรฐานการศึกษาคู่มือ 8 องค์ เล่ม3_แผนพัฒนาการจัดการศึกษาคู่มือ 8 องค์ เล่ม4_การจัดระบบบริหารและสารสนเทศคู่มือ 8 องค์ เล่ม5_การติดตามตรวจสอบคุณภาพคู่มือ 8 องค์ เล่ม6_การประเมินคุณภาพภายในคู่มือ 8 องค์ เล่ม7_การจัดทำรายงานประจำปีคู่มือ 8 องค์ เล่ม8_การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
11.คู่มือการประเมินคุณภาพ
12.แนวทางการเขียนรายงานSAR
13.ประกาศกระทรวงมฐ.ภายใน2559
14.workshop 1PPT_ แนวทางปฏิรูประบบประกัน,2PPT_การประเมินตามมฐ.ใหม่,3PPT_ Workshopมฐ.
15.สรุปผลการประเมินมาตรฐานแบบประเมินมาตรฐานที่ 1 ,แบบประเมินมาตรฐานที่2,แบบประเมินมาตรฐานที่3,แบบประเมินมาตรฐานที่-4
16. รายงานติดตาม ตรวจสอบ สพม.5 ปีการศึกษา ๒๕๕๙
17. คำนำ รายงานติดตาม
18. สารบัญรายงานติดตาม
19. บันทึกให้ความเห็นชอบรายงานติดตามตรวจสอบ
20. บันทึกให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี
21. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษา
22. เปรียบเทียบผล SAR60
23. เผยแพร่รายงานประจำปี
24. คำนำ สารบัญ รายงานประจำปี
25. คู่มือเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s