งานหลักสูตร

หลักสูตรต่อต้านการทุจริตบูรณาการในกิจกรรมแนะแนว
แบบบันทึกอัตรากำลังจัดคาบสอน
โครงสร้างหลักสูตร58-60
โครงสร้างหลักสูตร59-61
โครงสร้างหลักสูตร60-62
โครงสร้างหลักสูตร61-63
คู่มือลดเวลาเรียนม.1-3
คำสั่งและประกาศเกี่ยวกับหลักสูตร
คำสั่งปรับโครงสร้างคำสั่ง สพฐ. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรฯ 2551 นโยบายการสอนประวัติศาสตร์
คำสั่งที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน
คำสั่งที่ 921/2561 ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
คำสั่งที่ 1239/2560  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระฯวิทย์ คณิตและภูมิศาสตร์
คำสั่งที่ 30 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิต วิทย์
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาคณิต วิทย์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตร 60
8.โครงสร้างหลักสูตรม.1
9.โครงสร้างหลักสูตรม.2
10.โครงสร้างหลักสูตรม.3
11.โครงสร้างหลักสูตรม.4
12.โครงสร้างหลักสูตรม.5
13.โครงสร้างหลักสูตรม.6
รายละเอียดทำเล่มรายวิชา ของปี 60
14.ปกรายวิชา60
15.ฟอร์มคำนำ+สารบัญ60 (ครูผู้สอนรายวิชา)
16.ตัวอย่างหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑
17.ตัวอย่างหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเตืม ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑
รายละเอียดทำเล่มกลุ่มสาระฯ ของปี 60
18.ปกกลุ่มสาระฯ60
19.ฟอร์มคำนำ+สารบัญ60 (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
20.โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา
21. แบบตรวจสอบการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน
โครงสร้างหลักสูตร 61
ไฟล์ Word
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.1 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.2 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.3 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 ปี 2561
ไฟล์ Excel
โครงสร้างหลักสูตรใช้61-63
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.1 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.2 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.3 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5 ปี 2561
โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 ปี 2561
รายละเอียดทำเล่มรายวิชา ของปี 61

22.ปกรายวิชา61
23.ฟอร์มคำนำ+สารบัญ61 (ครูผู้สอนรายวิชา)
24.ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา (เพิ่มความเป็นท้องถิ่น)
รายละเอียดทำเล่มกลุ่มสาระฯ ของปี 61
25.ปกกลุ่มสาระฯ61
26.ฟอร์มคำนำ+สารบัญ61 (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
27.โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา61
28.แบบตรวจสอบการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน
รายละเอียดทำหลอมรวมของสถานศึกษา ของปี 60-61
29.ปกหลอมเล่มโรงเรียน60
30.ฟอร์มคำนำ+สารบัญ60 (หลอมรวมเล่มโรงเรียน)
31.ปกหลอมเล่มโรงเรียน61
32.ฟอร์มคำนำ+สารบัญ61(หลอมรวมเล่มโรงเรียน)
33.แบบตรวจสอบการใช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษา
เอกสารอบรมที่สพม.5 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561
การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แนวทางการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา60
ชี้แจงหลักสูตร_สพม. (ส่ง สพฐ.) 30 March 2018
Powerpoint บรรยายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน
กระบวนการจัดทำหลักสูตร ดร.มาเรียม ซอหมัด
การเปรียบเทียบเนื้อหาตามหลักสูตร
คำสั่ง ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน
คำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชาเพิ้มเติม เคมี เล่ม 1 -2
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1-2
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมชีวะ เล่ม 1 และ 2
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมโลก ดาราศาสตร์
คำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ วิทย์พื้นฐาน ม.1
คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ
ชี้แจงหลักสูตร_สพป. (ส่ง สพฐ.) 30 March 2018 (1)
ชี้แจงหลักสูตรฯ 2560 โดย สสวท.
ตัวอย่างการแทรกสาระที่ 4 ลงในวิทย์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1ผังมโนทัศน์สรุปสาระสำคัญของหลักสูตรฯปรับปรุง 2560สรุปแนวทางจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตร 2560
เอกสารสรุปหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s