ฐานข้อมูล Bookmark ภาคเรียนที่ 1/2561

ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านดาวน์โหลดฐานข้อมูล Bookmark ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามชื่อ

ขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดฐานข้อมูล

  1. คลิกชื่อครูที่ต้องการดาวน์โหลดฐานข้อมูล จะปรากฎภาพดังนี้ คลิก ตามภาพ

n01.png

2.  จะปรากฏภาพดังนี้ คลิก ตามภาพ

n02

3. จะปรากฏภาพดังนี้

n03.png

4. คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ จะปรากฏภาพดังนี้  คลิกตามภาพ

n04.png

5. จะปรากฏภาพดังนี้ คลิก ตามภาพ

n05

6. จะปรากฏภาพดังนี้ คลิก ตามภาพ

n06.png

7. จะกลับมาที่หน้าต่าง แยกไฟล์  คลิกปุ่ม ตกลง  โฟลเดอร์ฐานข้อมูล Bookmark จะอยู่ที่ไดร์ฟ D นะค่ะ

ลิงค์ดาวน์โหลดฐานข้อมูลค่ะ

ภาษาไทย  เรณู  ศรีสุดา  ภัคคินี  ปวีณา

คณิตศาสตร์   เกษร   อัญชลี  บุศรา  ธัญพร  วรรณา  จิรพงศ์  ศรีทอง

วิทยาศาสตร์  จันทร์จิรา  ศิริกาญจน์  ธน  คณิต  จิตนา

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รำไพ  วิไลลักษณ์  ธนาพร  อลงกรณ์

สุขศึกษาและพลศึกษา  สว่าง  เกษม  เอกพันธ์

ศิลปะ  จักรกฤษณ์  วีระ  ศุภรัตน์  พรชัย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ลัดดา  นิรุตต์  เนาวรัตน์  วรวรรณ  จารุวรรณ

ภาษาต่างประเทศ  นงนิตย์   นิภา  สุจิตรา  จุฑารัตน์  อาภรณ์ศิริ  ฟิลิปส์  พงศกร

โฆษณา